thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 
 

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา แต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นเมืองขึ้นอยู่กับราชอาณาจักรไทย ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีในปี พ.ศ. 2310 หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าแล้ว บรรดาหัวเมืองต่างๆ ในบริเวณแถบนี้ต่างก็ประกาศตัวเป็นอิสระ ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้รับสั่งให้กรมพระราชวังบวรสุรสีหนาท เสด็จยกทัพหลวงไปปราบ และตีเมืองปัตตานี ในปี พ.ศ. 2332 เมืองยะลาก็ยังเป็นท้องที่ในเมืองปัตตานี ในปี พ.ศ. 2351 จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกหัวเมืองปัตตานีเป็น 7 หัวเมือง คือ เมืองปัตตานี เมืองสายบุรี เมืองหนองจิก เมืองยะหริ่ง เมืองระแงะ เมืองรามัน และเมืองยะลา สำหรับเมืองยะลานั้น มีต่วนยาลอ เป็นพระยาลอ และได้มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าเมืองกันมาหลายครั้ง จังหวัดยะลาจึงเป็นจังหวัดๆ หนึ่งของประเทศไทย ก่อนที่จะมีการประกาศยุบเลิกมณฑล ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยระเบียบแห่งราชอาณาจักรสยามในปี พ.ศ. 2476 และกลายมาเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย คำว่า ยะลา มาจากภาษาพื้นเมืองเดิมว่า ยะลอ ซึ่งแปลว่า “แห” เพราะสถานที่ตั้งเมืองเดิมคือ บ้านยะลอ มีภูเขารูปร่างคล้ายแห ตั้งอยู่บริเวณนั้นเป็นที่ลุ่ม ได้มีการย้ายที่ตั้งเมืองใหม่หลายครั้ง จนในที่สุดมาอยู่ที่เมืองนิบง จนถึงปัจจุบัน

   
 
 

จัวหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ พื้นที่ราบ มีน้อย ประชากรของจังหวัดยะลาส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ครอบคลุมพื้นที่ 4,521 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยกว่า 459,800 คน

โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น สวนขวัญเมือง ถ้ำคนโท ถ้ำศิลป์ เขื่อนบางลาง วนอุทยานน้ำตกธารโต หมู่บ้านซาไก เมืองเบตง น้ำตกอินทรศร และน้ำตกกือลอง (สุขทาลัย)

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
 

การเดินทาง

 • รถ: จากกรุงเพทฯ ขับรถไปตามเส้นทางทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่าน จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 41 ผ่าน อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเดินทางต่อไปยัง จังหวัดปัตตานี สู่จังหวัดยะลา รวมระยะทาง 1084 กิโลเมตร
 • รถบัส: นั่งรถบัสประจำทางปรับอากาศหรือแบบธรรมดาสู่จังหวัดยะลา ที่สถานีขนส่งสายใต้ (ถนนอรุณอัมรินทร์ ปิ่นเกล้า)
 • รถไฟ: ใช้บริการรถไฟที่สถานีรถไฟหัวลำโพง สู่สถานีรถไฟยะลา ได้ทุกวัน
 •  

     
   
       
   
     
   
  สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
  ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้