thailand-travel-guide thai-guide
Thai languageEnglish language
 
ท่องเที่ยวจังหวัด
 

ภาคกลางของประเทศไทย

ภูมิภาคนี้ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสาม รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เพราะมีแม่น้ำไหลผ่านหลายสาย จึงทำให้พื้นที่แห่งนี้อุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่ยังทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำำไร่ ทำนา ปลูกพืชผักผลไม้ และทำปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงโคเนื้อ โคนม ทำฟาร์มไก์ กุ้ง ปลา แต่บางจังหวัดมีพื้นที่ติดกับทะเล ก็จะทำอาชีพ ประมง หรือทำนาเกลือ ยกเว้นกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งจะเป็น กิจการพาณิชย์ หรือ โรงงานอุตสาหกรรม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย มีประชากร เป็นจำนวนมาก เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของไทย มี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าเรือหลายแห่ง การเดินทางในกรุงเทพฯ มีความสะดวกสบายมาก เพราะมีทั้ง รถยนต์โดยสาร รถเมล์ รถไฟฟ้าบนดิน รถไฟฟ้าใต้ดิน และทางเรือ

   
 
 

นอกจากนี้ ภาคกลางยังคงมี ภูเขา น้ำตก ถ้ำ ที่สวยงามหลางแห่ง มีแม่น้ำลำคลองหลายสาย ซึ่งในปัจจุบัน นักท่องเที่ยว หันมานิยมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ เพื่อซึมซับวิถีชิวีต ความเป็นอยู่ของประชาชน ริมสองฝั่งคลอง การเดินทางไปท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่ มีความสะดวกสบาย เพราะมีทั้งถนนหนทาง และทางรถไฟ

   
 
ท่องเที่ยวตามภาค
       
 
     
 
   
 
สงวนลิขสิทธ์ @ 2549-2553 โดย ไกด์ทูไทยดอดคอม
ข้อควรระวัง: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไป ทางผู้จัดทำไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ณที่นี้